VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

PUSES VIENOJAS:
1. Definīcijas

1.1. Šajā Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme, ja vien no konteksta nepārprotami neizriet citādi:
Apdrošinātājs – persona, kurai ir tiesības veikt transportlīdzekļa īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un kura ir Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedrs. 
CSDD- valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, reģistrācijas numurs 40003345734.
Dabiskais nolietojums – Transportlīdzekļa vizuālā stāvokļa izmaiņas, kas Līguma darbības laikā radušās Transportlīdzekļa dabiskā un parastā nolietojuma rezultātā, ievērojot Transportlīdzekļa lietošanas mērķi un tehniskās īpašības, Iznomātāja un/vai Transportlīdzekļa ražotāja, kā arī Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā noteiktās prasības lietošanai, ekspluatācijas noteikumus un apkopes instrukcijas un ieteikumus. 
Drošības nauda – Naudas summa, ko Nomnieks samaksā Iznomātājam Līguma noslēgšanas dienā kā Nomnieka saistību izpildes nodrošinājumu. 
Galvinieks - Persona, kurai ar Iznomātāju noslēgts Galvojuma līgums ar kuru tā uzņemas  pienākumu  atbildēt  Iznomātājam  par  Nomnieka  maksājuma  saistību  pienācīgu izpildi,  kas  izriet  no  Nomas  līguma un tā grozījumiem.

GPS iekārta- globālās pozicionēšanas sistēmas iekārta, kas raida Transportlīdzekļa pozicionēšanas datus.
Iznomātājs – SIA Current Auto, reģistrācijas numurs 40203228793, juridiskā adrese: Zemitāna iela 9, Riga, LV-1012.
KASKO apdrošināšana – apdrošināšanas līgums par Transportlīdzekļa apdrošināšanu pret bojājumiem un zādzību.
Līguma maksājumi – Nomnieka saskaņā ar Līgumu un/vai Līguma Pielikumos un/vai Iznomātāja paziņojumā/rēķinā norādītie veicamie maksājumi Iznomātājam.
Līguma pirmstermiņa izbeigšanas līgumsods – līgumsods ko Nomnieks maksā Iznomātājam, ja Nomnieks vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms Minimāla nomas termiņa, vai arī ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms Minimāla nomas termiņa sakarā ar to, ka Nomnieks nav pildījis Līguma noteikumus.
Līgums – šis Pušu starpā noslēgtais ilgtermiņa nomas līgums (Speciālie un Vispārīgie noteikumi) ar visiem tā pielikumiem, grozījumiem un papildinājumiem, kas noformēti atbilstoši Līguma noteikumiem.
Maksājumu grafiks – Līguma Pielikumā Nr.1 Pamatnoteikumi, norādītais vai atbilstoši Līguma noteikumiem no jauna sastādītais Nomas maksājumu grafiks.
Mājas lapa - Iznomātāja interneta vietne ar domēna vārdu www.current.lv. 
Minimālā nomas maksa – minimālā nomas maksa, kas vienāda ar Nomas maksu par minimālo nomas termiņu.
Minimālais nomas termiņš – Speciālo noteikumu 4.8.punktā, norādītais minimālais nomas termiņš, kura laikā, ja Līgums tiek izbeigts pēc Nomnieka uzteikuma vai Nomniekam neizpildot Līguma noteikumus, Nomnieks maksā Iznomātājam līguma pirmstermiņa izbeigšanas līgumsodu Vispārīgos noteikumos paredzētajā apmērā un kārtībā.
Nodošanas akts –Transportlīdzekļa nodošanas-pieņemšanas akts, kas tiek parakstīts starp Iznomātāju un Nomnieku Transportlīdzekļa nodošanas brīdī, ar kuru Nomnieks atgriež Transportlīdzekli Iznomātājam.
Nomas maksājums – Speciālo noteikumu 4.4.punktā norādītais Nomnieka ikmēneša maksājums Iznomātājam (ieskaitot visus uz Nomas maksājumu attiecināmos nodokļus), kuru Nomnieks maksā atbilstoši Maksājumu grafikam un Līguma noteikumiem.
Nomas noformēšanas komisija – Speciālo noteikumu 4.2.punktā norādītā komisija, ko Nomnieks maksā Iznomātājam par Pieteikuma izskatīšanu un Līguma sagatavošanu.
Nomnieks – persona, kas norādīta Speciālo noteikumu 2.punktā.
Nomas maksa – Speciālo noteikumu 4.1.punktā norādīta mēneša nomas maksa ko Nomnieks maksā Iznomātājam ik mēnesi par Transportlīdzekļa lietošanu (nomu) un ir iekļautā Nomas maksājumā.
Nomas termiņš – Speciālo noteikumu 4.3. punktā norādītais Transportlīdzekļa nomas ilgums, kura laikā Nomniekam ir tiesības lietot Transportlīdzekli un pienākums maksāt Nomas maksu.
OCTA apdrošināšana – Transportlīdzekļa sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana Transportlīdzekļa īpašnieka vārdā.
Pagarināšanas maksa – samaksa Iznomātājam par Nomas termiņa pagarināšanu, kuras apmēru Iznomātājs nosaka un piedāvā Nomniekam saskaņā ar Vispārējo noteikumu 10..punktu. 
Pieņemšanas akts – Transportlīdzekļa pieņemšanas-nodošanas akts, kas tiek parakstīts starp Iznomātāju un Nomnieku Transportlīdzekļa nodošanas brīdī, ar kuru Nomnieks pieņem Transportlīdzekli no Iznomātāja.
Pieteikums – pieteikums, ko Nomnieks ir iesniedzis Iznomātājam, lai sniegtu Līguma noslēgšanai nepieciešamo informāciju un noslēgtu Līgumu.
Puse vai Puses – Nomnieks vai/un Iznomātājs.
Speciālie noteikumi – šī Līguma speciālie noteikumi, kas nosaka Līguma īpašos nosacījumus un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
Soda naudu un komisijas maksu cenrādis – Līguma Pielikumā Nr.2 iekļautais cenrādis, kas sastāv no soda naudām un komisijas maksām, kas Nomniekam jāmaksā, ja tiek pārkāpts Līgums vai citos Līgumā noteiktajos gadījumos. 
Transportlīdzeklis – Speciālo noteikumu 3.punktā norādītais transportlīdzeklis, ko Iznomātājs nodod Nomniekam, Nomnieka turējumā un lietošanā Līgumā noteiktajā kārtībā. 
Tehniskā apskate- Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate CSDD, kas jāveic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai kontrolētu transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.
Transportlīdzekļa vērtība – Pušu savstarpēji saskaņoti, noteikta Transportlīdzekļa vērtība uz Līguma noslēgšanas brīdi, kas noteikta, ņemot vērā Transportlīdzekļa tehnisko un vizuālo stāvokli, tajā skaitā modeli, komplektāciju, virsbūves un salona tehnisko un vizuālo stāvokli, nolietojuma pakāpi, tirgus vērtību, kā arī citus būtiskus nosacījumus.
Vispārīgie noteikumi – šī Līguma vispārīgie noteikumi, kas nosaka Līguma vispārīgos nosacījumus un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un kas pieejami Iznomātāja interneta vietnē www.current.lv.
        1.2. Pielikumi veido šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Atsauce uz šo Līgumu ietver arī tā pielikumus. Ja Līgums ir pretrunā ar tā pielikumiem, Līgums ir noteicošais. Ja Vispārīgie noteikumi ir pretrunā ar Speciālajiem noteikumiem, Speciālie noteikumi ir noteicošie. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme. 
        1.3. Līguma punktu un citu nosacījumu nosaukumi ir iekļauti tikai ērtībai un neietekmē Līguma interpretāciju.
2. Līguma priekšmets
        2.1. Ar šo Līgumu Iznomātājs piešķir Nomniekam tiesības turēt un lietot (nomāt) Transportlīdzekli, bet Nomnieks apņemas pieņemt Transportlīdzekli nomā, kā arī samaksāt visus Līguma maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem. 
        2.2. Iznomāto Transportlīdzekli Nomnieks ir izvēlējies patstāvīgi, bez Iznomātāja piedalīšanās, un tas uz Transportlīdzekļa nodošanas Nomniekam brīdi ir Iznomātāja īpašumā. Nomniekam ir zināms un viņš ir ņēmis vērā to, ka Transportlīdzeklis ir lietots, un Iznomātājs nav apgalvojis, ka Transportlīdzeklim nebūs un neatklāsies nekādi trūkumi Līguma darbības laikā.
        2.3. Puses apliecina, ka Transportlīdzekļa vērtība, kas ir noteikta Līguma Pielikuma Nr.1 Pamatnoteikumi 2.punktā ir noteikta Pusēm savstarpēji vienojoties, ņemot vēra Transportlīdzekļa tehnisko un vizuālo stāvokli uz Līguma noslēgšanas dienu, un tā atbilst Transportlīdzekļa tirgus vērtībai.
3. Līguma noslēgšana
        3.1. Lai iesniegtu Pieteikumu un noslēgtu Līgumu, potenciālajam Nomniekam, noslēdzot Līgumu, kā arī visā Līguma darbības laikā ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem: 
            3.1.1. Nomnieks ir fiziska persona;
            3.1.2. Nomnieks ir vecumā no 18-65 gadiem;
            3.1.3. Nomnieka deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā;
            3.1.4. Nomnieks ir rīcībspējīgs un Pieteikuma iesniegšanas brīdī, kā arī Līguma noslēgšanas laikā Nomnieks neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vietu ietekmē.
        3.2. Lai noslēgtu Līgumu, potenciālais Nomnieks aizpilda Pieteikumu Iznomātāja Mājas lapā vai klātienē Klientu apkalpošanas centrā. Iesniedzot pieteikumu, potenciālais Nomnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem un tie Nomniekam ir pilnībā saprotami.
        3.3. Kad Iznomātājs ir saņēmis un izvērtējis Pieteikumu, Iznomātājs pieņem lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu potenciālajam Nomniekam.
        3.4. Ja potenciālais Nomnieks ir iesniedzis Pieteikumu klātienē, Klientu apkalpošanas centrā, Iznomātājs paziņo lēmumu par Transportlīdzekļa iznomāšanu vai atteikumu iznomāt Transportlīdzekli Nomniekam personīgi Klientu apkalpošanas centrā. Līgums uzskatāms par noslēgtu, kad to ir parakstījušas abas puses.
        3.5. Nomnieks ir informēts, ka pēc Nomas līguma noslēgšanas Nomnieks nevar izmantot atteikuma tiesības.         
4. Transportlīdzekļa nodošana Nomniekam lietošanā
        4.1. Iznomātājs nodod Transportlīdzekli Nomniekam, ja ir izpildīti visi zemāk minētie noteikumi:
            4.1.1. Transportlīdzeklim ir OCTA apdrošināšana;
            4.1.2. Nomnieks ir iesniedzis Iznomātājam dokumentus, kas apliecina, ka Transportlīdzeklim ir KASKO apdrošināšana (ja vien Speciālos noteikumos nav noteikts, ka KASKO apdrošināšana nav nepieciešama).
        4.2. Iznomātājs nodod Transportlīdzekļi Nomniekam, bet Nomnieks pieņem to lietošanā, parakstot Pieņemšanas aktu. Pieņemšanas aktā Puses, norāda Transportlīdzekļa odometra rādījumu (km), atslēgu un/vai drošības sistēmu vadības pulšu skaitu, Transportlīdzekļa tehniskos datus, Transportlīdzekļa virsbūves un salona stāvokli, un citu nepieciešamo informāciju par Transportlīdzekli. Ja nepieciešams Pieņemšanas aktam pievieno Transportlīdzekļa fotouzņēmumus. 
        4.3. Parakstot Pieņemšanas aktu Nomnieks apliecina, ka pirms Līguma un Pieņemšanas akta parakstīšanas, Nomnieks ir veicis Transportlīdzekļa apskati un izmēģinājuma braucienu ar Transportlīdzekli, un ir pārliecinājies par Transportlīdzekļa stāvokli un atbilstību Nomnieka prasībām.
        4.4. Parakstot Pieņemšanas aktu Nomnieks apliecina, ka veicot Transportlīdzekļa apskati un izmēģinājuma braucienu Nomnieks nav konstatējis Transportlīdzeklim tādus trūkumus, kuri uzmanīgam nomniekam nevarētu palikt apslēpti, un Transportlīdzeklis atbilst visām Nomnieka prasībām.
        4.5. Pēc Pieņemšanas akta parakstīšanas Nomnieks uzņemas atbildību par Nomnieka vainas rezultātā Transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem un zaudējumiem, kā arī Transportlīdzekļa bojāeju. Nomnieks uzņemas atbildību arī par Transportlīdzekļa nejaušu sabojāšanu vai nejaušu Transportlīdzekļa bojāeju.
5. Līguma maksājumi
        5.1. Par Pieteikuma izskatīšanu un Līguma sagatavošanu Nomnieks maksa Iznomātājam Nomas noformēšanas komisiju, kas ir noteikta Speciālo noteikumu 4.2.punktā. Nomas noformēšanas komisija ir sadalīta proporcionāli Līguma termiņa mēnešu skaitam un ir iekļauta Nomās maksājumā. Ja kāda no Pusēm Līgumā noteiktajā kārtībā atkāpjas no Līguma, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam atlikušo nesamaksāto Nomas noformēšanas komisiju, Iznomātāja noteiktajā termiņā.
        5.2. Par Transportlīdzekļa nomu Nomnieks maksā Iznomātājam Nomas maksu, kas ir noteikta Speciālo noteikumu 4.1.punktā, un ir iekļauta Nomas maksājumā. Iznomātājs aprēķina Nomas maksu, sākot ar dienu, kad parakstīts Pieņemšanas akts. Nomnieks apņemas pienācīgi un savlaicīgi samaksāt Iznomātājam noteikto Nomas maksu un visus citus Līgumā un tā pielikumos paredzētos maksājumus. Minimālā nomas maksa ir vienāda ar Nomas maksu par astoņpadsmit mēnešiem.
        5.3. Nomnieks Nomas maksājuma samaksu veic ar pārskaitījumu uz Iznomātāja kontu, kas norādīts Speciālajos noteikumos vai Iznomātāja rēķinā, norādot Speciālajos noteikumos norādīto maksājuma mērķi. Maksājums uzskatāms par veiktu- ar brīdī, kad tas ir saņemts Iznomātāja bankas kontā. Ja veicot maksājumu, Nomnieks nav norādījis Līguma numuru, Iznomātājam ir tiesības maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijai. Iznomātājs apņemas informēt Nomnieku par neidentificētu maksājumu saņemšanu vienā no Vispārīgo noteikumu 13.. punktā minētajiem saziņas veidiem.
        5.4. Nomas maksājumu Nomnieks veic ne vēlāk kā līdz Maksājumu grafikā norādītajai Nomas maksājuma dienai, bet citus Līguma maksājumus Nomnieks samaksā atbilstoši Iznomātāja noteiktam termiņam. Ja maksājuma termiņš sakrīt ar brīvdienu vai svētku dienu, tad maksājumu ir jāveic iepriekšējā darba dienā.
        5.5. Līguma maksājumos ir iekļauts Pievienotās vērtības nodoklis, kas uz Līguma noslēgšanas vai maksājuma dienu jāmaksā Nomniekam vai Iznomātājam sakarā ar Līguma izpildi. Ja Līguma darbības laikā stājas spēkā normatīvie akti, kas paredz izmaiņas nodokļu maksājumos, vai tiesību aktu un/vai pārvaldes iestāžu lēmumu rezultātā iestājas apstākļi, kas Iznomātājam uzliek papildus maksājumus vai samazina maksājumus sakarā ar Līguma izpildi vai Transportlīdzekli, tad Iznomātājam ir tiesības attiecīgi palielināt vai samazināt Līguma maksājumus, 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš informējot Nomnieku par izmaiņām un, nosūtot Nomniekam attiecīgu rēķinu par ikmēneša maksājumu vai jaunu Maksājumu grafiku. Ja Nomnieks nepiekrīt Līguma maksājumu palielinājumam vai samazinājumam, Nomniekam ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dienas vienpusēji atkāpties no šī Līguma, paziņojot par to Iznomātājam. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dienas Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par vienpusēju atkāpšanos no šī Līguma, tiek uzskatīts, ka Nomnieks ir piekritis Iznomātāja paziņotajam Līguma maksājumu palielinājumam vai samazinājumam.
       5.6. Līguma maksājumi ir jāveic tajā valūtā, kādā ir sagatavots Maksājumu grafiks vai kāda ir norādīta Iznomātāja paziņojumā vai rēķinā. Ja Nomnieks izdara maksājumu citā valūtā, tad Iznomātājs pēc savas izvēles konvertē attiecīgo summu valūtā, kādā ir sagatavots Maksājumu grafiks vai kāda ir norādīta Iznomātāja paziņojumā vai rēķinā, pēc Iznomātāja izvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa maksājuma saņemšanas dienā. Ja pēc attiecīgās summas konvertācijas Nomnieka veiktais maksājums nesedz Līguma maksājumu saskaņā ar Maksājumu grafiku vai Iznomātāja paziņojumu/rēķinu, Nomnieks apņemas 2 (divu) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dzēst attiecīgo parādu. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem, iemaksām, konvertācijām u.c., sedz Nomnieks.
        5.7. Puses var vienoties par izmaiņām Maksājumu grafikā, paredzot citu ikmēneša Nomas maksājuma datumu.
        5.8. Iznomātājs Maksājumu grafiku sagatavo elektroniskā formā.
        5.9. Iznomātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Nomnieka pieprasījuma sagatavo un izsniedz Nomniekam rakstveida informāciju par Nomnieka saistību pret Iznomātāju izpildes vēsturi. Par šādas informācijas sniegšanu Iznomātājam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka izdevumus, kas saistīti ar informācijas sagatavošanu un/vai nosūtīšanu, bet ne vairāk kā Pakalpojumu cenrādī noteiktajā apmērā par katru šādu rakstveida informāciju. Informāciju par saskaņā ar Līgumu veiktajiem Līguma maksājumiem (maksājumu izraksts) Iznomātājs sniedz Nomniekam ne vairāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, nepieprasot šajā punktā minēto maksājumu.
         5.10. Visi Nomnieka veiktie maksājumi Līgumā paredzēto saistību izpildei tiek ieskaitīti šādā secībā:
            5.10.1.  ar Transportlīdzekli saistīto izdevumu (tajā skaitā, Transportlīdzekļa apdrošināšanas izdevumu, administratīvo sodu, ar Transportlīdzekļa pārņemšanu, trūkumu vai bojājumu novēršanu saistīto izdevumu) dzēšanai;
            5.10.2. Nokavējuma procentu dzēšanai;
            5.10.3. Nomas maksājuma samaksai; 
            5.10.4. Līgumā noteikta līgumsoda un citu Līgumā vai Cenrāžos paredzēto maksājumu samaksai.                  
         5.11. Nomnieks, Līguma noslēgšanas dienā, uz Iznomātāja kontu veic Līguma Speciālo noteikumu 4.9.punktā noteikto Drošības naudas samaksu pilnā apmērā, ja tāda paredzēta.
         5.12. Iznomātājs tiesīgs izlietot Drošības naudu, lai segtu jebkādas no Līguma izrietošas Nomnieka saistības, kuras Nomnieks nav savlaicīgi izpildījis (Nomas maksājumi, līgumsods, Transportlīdzekļa remonta izdevumi, u.c.).
         5.13. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā Iznomātājs izlietojis Drošības naudu daļēji, vai pilnā apmērā Līguma Vispārīgo noteikumu 5.12.punktā paredzētajiem mērķiem, Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma saņemšanas atjaunot Drošības naudu Līguma Speciālo noteikumu 4.9.punktā norādītajā apmērā, pārskaitot to uz Iznomātāja kontu.
         5.14. Pēc Līguma termiņa notecēšanas, vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Iznomātājs atgriež Drošības naudu Nomniekam 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ja Nomnieks izpildījis pret Iznomātāju visas Līgumā paredzētās maksājumu saistības. Iznomātājs tiesīgs izlietot Drošības naudu Nomnieka neizpildīto saistību dzēšanai un atlikušo daļu, ja tāda paliek, atgriež Nomniekam.
         5.15. Iznomātājs neatgriež Nomniekam Drošības naudu ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, neatkarīgi no Līguma izbeigšanas iemesla, vai tā, kura puse līgumu izbeigusi. Šādā gadījumā neatgrieztā Drošības nauda tiek uzskatīta par Nomnieka negūto peļņu.
6. Pušu tiesības un pienākumi
        6.1. Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem segt visas ar Transportlīdzekļa tehnisko apkopi un remontu saistītās izmaksas, kas radušās Līguma darbības laikā, tajā skaitā, izmaksas, kas saistītās ar akumulatora, spuldžu, logu tīrīšanas slotiņu, siksnu, gultņu un citu detaļu nomaiņu; pārbaudes, mērījumu un regulēšanas darbiem; Transportlīdzeklim nepieciešamo šķidrumu (eļļas, dzesēšanas šķidrumi, vējstikla tīrīšanas šķidrums un citi šķidrumi) nomaiņu un papildināšanu; frikcijas detaļu, bremžu, degvielas, dzesēšanas, elektroinstalācijas un izplūdes sistēmu, dzinēja, pārnesumkārbas/ transmisijas, piekares, šasijas, stūres iekārtas un citu detaļu nomaiņu vai remontu to nolietojuma, zuduma, patēriņa un bojājumu rezultātā. 
        6.2. Nomnieks apņemas izmantot Transportlīdzekli tikai personiskajām vajadzībām saskaņā ar tā tehniskajām īpašībām un lietošanas mērķiem, pilnībā ievērojot Transportlīdzekļa ražotāja noteiktos ekspluatācijas noteikumus. Transportlīdzekli ir aizliegts izmantot prettiesisku darbību veikšanai, bīstamu vielu vai priekšmetu pārvadāšanai, jebkāda veida sporta sacensībās vai citos neparastos apstākļos.
        6.3. Nomniekam ir atļauts ar Transportlīdzekli braukt tikai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu teritorijā. Pēc Nomnieka pieprasījuma Iznomātājs var izsniegt Nomniekam piekrišanu Transportlīdzekļa izbraukšanai ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu teritorijas. Par Iznomātāja piekrišanas izsniegšanu Nomnieks maksā Iznomātājam Soda naudu un komisijas maksu cenrādī norādīto komisiju saskaņā ar Iznomātāja izrakstītu rēķinu, kā arī sedz visus citus izdevumus, kas var rasties sakarā ar atļaujas noformēšanu atbilstoši attiecīgo valstu robežu šķērsošanas prasībām.
        6.4. Nomniekam ir aizliegts atstāt stāvēšanai Transportlīdzekli tādās vietās un/vai tādos apstākļos, kas var radīt apdraudējumu Transportlīdzeklim, vai kad pats Transportlīdzeklis var radīt apdraudējumu trešajām personām, to īpašumam vai apkārtējai videi, un kad Nomnieks var paredzēt šāda apdraudējuma iestāšanos un Nomniekam ir iespēja to droši novērst. Gadījumos, kad Nomniekam bija iespēja paredzēt un droši novērst apdraudējuma iestāšanos, bet Nomnieks, tomēr pieļāvis tā iestāšanos, Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam visus izdevumus, kas radīsies Iznomātājam.
        6.5. Nomnieks apzinās, ka Transportlīdzeklis ir paaugstinātas bīstamības avots, un līdz ar to Nomniekam ir pienākums katrā Transportlīdzekļa izmantošanas reizē pirms braukšanas uzsākšanas pārliecināties, ka Transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un ir atbilstoši nokomplektēts (tajā skaitā ar normatīviem aktiem atbilstošo medicīnisko aptieciņu, avārijas zīmi, ugunsdzēsības aparātu). Braukšanas laikā Nomnieks pastāvīgi uzrauga Transportlīdzekļa tehnisko stāvokli ceļā, un nekavējoties pārtrauc Transportlīdzekļa izmantošanu, ja Transportlīdzekļa turpmāka izmantošana var rādīt apdraudējumu pašam Nomniekam vai citiem ceļu satiksmes dalībnieki, vai trešo personu īpašumam.
        6.6. Transportlīdzekļa nokomplektēšanu (tai skaitā ar normatīviem aktiem atbilstošo medicīnisko aptieciņu, avārijas zīmi, ugunsdzēsības aparātu) veic Nomnieks par saviem līdzekļiem.
        6.7. Nomnieks apņemas, par saviem līdzekļiem, pats nodrošināt un veikt Transportlīdzekļa Tehnisko apskati, tehnisko apkopi, apdrošināšanu, kārtējos un ārpuskārtas uzturēšanas un remonta darbus, kā arī jebkādus citus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka Transportlīdzeklis visā šī Līguma darbības laikā atrastos labā tehniskajā stāvoklī (lai atbilstu visām šāda veida transportlīdzekļu tehniskajām prasībām), būtu piemērots lietošanai kā tas ir paredzēts, un Transportlīdzeklim būtu derīgā atļauja piedalīties cēlu satiksmē. Transportlīdzekļa tehniskas apkopes un remonta darbi veicami saskaņā ar Transportlīdzekļa ražotāja rekomendācijām un tādā kvalitātē, kas atbilst satiksmes drošības un normatīvo aktu prasībām.
        6.8. Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem pašam nodrošināt lai Transportlīdzeklis ir nokomplektēts ar normatīviem aktiem un laika apstākļiem (sezonai) atbilstošām autoriepām.
        6.9. Nomniekam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Iznomātāja pieprasījuma iesniegt Iznomātājam Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, OCTA, KASKO polisi un citus dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un tehnisko apkopi.
        6.10. Ja Iznomātājam ir radušās pamatotas aizdomas par iespējamu Nomnieka rīcību, kas ir pretrunā ar Līguma noteikumiem vai ja Nomnieks pilnībā vai daļēji nav veicis kādu no Līguma maksājumiem un ir pagājušas 10 (desmit) dienas kopš Līguma maksājuma apmaksas termiņa, Iznomātājam ir tiesības, bet Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Iznomātāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas uzrādīt Iznomātājam Transportlīdzekli un dot iespēju Iznomātājam pārbaudīt Transportlīdzekli un tā tehnisko un vizuālo stāvokli. Lai Iznomātājs varētu pārliecināties par Transportlīdzekļa stāvokli, Nomnieks nogādā Transportlīdzekli Iznomātāja noteiktajā termiņā un vietā. Ja Iznomātājam rodas pamatotas šaubas par Transportlīdzekļa stāvokli un atbilstību Līguma noteikumiem, Nomnieks apņemas veikt Transportlīdzekļa ārkārtas tehnisko apskati un/vai nodot Transportlīdzekli Iznomātājam vai Iznomātāja izvēlētam pakalpojuma sniedzējam, Transportlīdzekļa specializētas padziļinātas apskates veikšanai. Ja izrādās, ka Transportlīdzeklis ir atbilstošā stāvoklī izdevumus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa pārbaudi sedz Iznomātājs. Pretējā gadījumā visus izdevumus sedz Nomnieks.
        6.11. Nomnieks apņemas visā šī Līguma darbības laikā neizdarīt izmaiņas Transportlīdzekļa tehniskajā komplektācijā un neveikt uzlabojumus, kas ir pretrunā ar Transportlīdzekļa tehniskajā dokumentācijā vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
        6.12. Jebkurš Transportlīdzekļa uzlabojums (tai skaitā aprīkojums un detaļas) ir izdarāms tikai ar Iznomātāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu un tikai tad, ja šāds uzlabojums nesamazina Transportlīdzekļa vērtību, neietekmē tā tehniskos parametrus un to ir iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas. Visi Transportlīdzekļa uzlabojumi, kurus nav iespējams noņemt bez Transportlīdzekļa bojāšanas, kļūst par Iznomātāja īpašumu.
        6.13. Nomnieks apņemas apmaksāt visus nodokļus, nodevas, naudas sodus un citus maksājumus, kas var tikt piemēroti Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam vai īpašniekam lietojot Transportlīdzekli. Ja nepieciešams, Nomnieks arī apņemas pārstāvēt Iznomātāju kā Transportlīdzekļa īpašnieku attiecībās ar valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī citām personām. Šādā gadījumā tam nepieciešama Iznomātāja rakstiska piekrišana.
        6.14. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Transportlīdzekli lietošanā trešajām personām izņemot Galvinieku, Nomnieka ģimenes locekļus (laulātais, bērni un vecāki). Nododot Transportlīdzekli lietošanā Galviniekam, ģimenes locekļiem vai trešajām personām, Nomnieks ir atbildīgs, ka attiecīgās personas ievēro normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam un/vai īpašniekam noteiktos pienākumus, kā arī Vispārīgo noteikumu 6.2., 6.3., 6.4., 6.5.punktā noteiktos pienākumus. Nomnieks paliek pilnībā atbildīgs pret Iznomātāju par Līguma noteikumu izpildi.
        6.15. Nomnieks apņemas ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā informēt Iznomātāju, ja:
            6.15.1. Transportlīdzeklis ir pazudis, bojāts, iet bojā, tiek iznīcināts, konfiscēts, aizturēts vai kļūst zināms par šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
            6.15.2. mainās Nomnieka vārds, uzvārds, personas kods, adrese;
            6.15.3. tiek nozaudēta Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, tehniskās apskates uzlīme vai citi dokumenti;
            6.15.4. Transportlīdzeklim ir reģistrēti vadīšanas vai lietošanas ierobežojumi vai tā vadīšana vai lietošana ir kļuvusi ierobežota;
            6.15.5. Nomnieks nevar, vai pastāv pamatots risks, ka Nomnieks nevarēs izpildīt no Līguma izrietošās saistības.

        6.16. Nomnieks apņemas ievērot un nepārsniegt Līguma Speciālo noteikumu 3.punktā noteikto Transportlīdzekļa nobraukuma ierobežojumu. Gadījumā, ja nobraukuma ierobežojums tiek pārsniegts, neatkarīgi no pārsniegtā daudzuma, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu, Soda naudu un komisijas maksu cenrādī noteiktajā apmērā. Gadījumā, ja kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma un kopš iepriekšējā pārskata perioda ir pagājuši mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši, Iznomātājs aprēķina nobraukuma ierobežojumu pēc formulas 2000 km*mēnešu skaits, kopš attiecīgā pārskata perioda sākuma.
        6.17. Nomnieks apzinās, ka Transportlīdzeklis atrodas Iznomātāja īpašumā, un Nomniekam nav tiesību Transportlīdzekli atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar jebkādiem tiesību apgrūtinājumiem.
        6.18. Nomniekam ir pienākums 4 (četru) dienu laikā pēc Pieņemšanas akta parakstīšanas, reģistrēties CSDD Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, par Transportlīdzekļa turētāju. Visas reģistrācijas izmaksas, kas saistītas ar nomnieka kā transportlīdzekļa turētāja reģistrēšanu sedz Nomnieks.
        6.19. Nomnieks apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Nomnieks uzņemas arī tad, kad Transportlīdzeklis tiek bojāts vai iznīcināts trešo personu darbību rezultātā, neatkarīgi no tā vai šīs personas ir vai nav rīkojušās pretēji normatīvajiem aktiem, šādā gadījumā Nomniekam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt Transportlīdzekļa atjaunošanas/remonta darbus vai atlīdzināt Iznomātājam izdevumus, kas Iznomātājam radušies veicot Transportlīdzekļa atjaunošanas/remonta darbus, vai atlīdzināt Transportlīdzekļa vērtību. Nomniekam ir visas tiesības vērsties ar regresa prasībām pret vainīgām personām.

        6.20. Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam Transportlīdzekļa vērtību, ja Nomnieks nav Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā atgriezis Transportlīdzekli Iznomātājam, vai atsakās to atgriezt, un Iznomātājam, pieliekot saprātīgas pūles, nav izdevies patstāvīgi atrast Transportlīdzekli un atgūt to savā valdījumā saskaņā ar Līguma Vispārīgo noteikumu 6.22.punktu.
        6.21. Puses vienojas, ka Nomnieka Līguma izpildes pienākumus neietekmēs Transportlīdzekļa bojājums, bojāeja, daļēja vai pilnīga nozaudēšana un/vai citi notikumi, kuru rezultātā Transportlīdzekli nav iespējams pilnīgi vai daļēji izmantot.
        6.22. Nomnieks pilnvaro Iznomātāju un apliecina, ka Iznomātājam bez papildu juridisku procedūru uzsākšanas ir tiesības pārņemt Transportlīdzekli savā valdījumā, ja Līgumā paredzētajos gadījumos Nomnieks noteiktajā termiņā neuzrāda vai nenodod Transportlīdzekli Iznomātājam, vai ja Transportlīdzeklis ir pamests, ilgstoši atstāts uz ceļa, aizturēts.
        6.23. Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas samaksāt Iznomātājam visus izdevumus, kas Iznomātājam radušies Vispārīgo noteikumu 6.22.punktā un 9.13.punktā noteiktajā kartībā.
7. Transportlīdzekļa apdrošināšana
        7.1. Nomnieks apņemas par saviem līdzekļiem nodrošināt, ka visā Līguma darbības laikā Transportlīdzeklim ir spēkā OCTA apdrošināšana un KASKO apdrošināšana (ja vien Speciālos noteikumos nav noteikts, ka KASKO apdrošināšana nav nepieciešama).
        7.2. Nomniekam ir pienākums nodrošināt Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanu ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas, kā arī turpmāk savlaicīgi nodrošināt apdrošināšanas pagarināšanu. 
        7.3. Ja nepieciešams, Nomnieks ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms KASKO apdrošināšanas līguma termiņa beigām iesniedz Iznomātājam jaunu KASKO apdrošināšanas polisi, to nosūtot uz Iznomātāja norādīto e-pasta adresi, vai iesniedzot uz vietas Klientu apkalpošanas centrā.
        7.4. Noslēdzot OCTA apdrošināšanas līgumu, Nomnieks kā Transportlīdzekļa īpašnieku norāda Iznomātāju, bet Nomnieku norāda kā Transportlīdzekļa turētāju. Noslēdzot KASKO apdrošināšanas līgumu, Nomnieks kā Transportlīdzekļa īpašnieku un apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju norāda Iznomātāju, bet Nomnieku norāda kā transportlīdzekļa turētāju.
        7.5. Ja Nomnieks nav nodrošinājis Transportlīdzekļa apdrošināšanu šī Līguma noteiktajā kārtībā un termiņos, Iznomātājam ir tiesības, pašam veikt Transportlīdzekļa OCTA un KASKO apdrošināšanu (ja vien Speciālos noteikumos nav noteikts, ka KASKO apdrošināšana nav nepieciešama) pie Iznomātāja izvēlēta Apdrošinātāja, apdrošināšanas termiņu nosakot pēc saviem ieskatiem.
        7.6. Ja Iznomātājs ir veicis Transportlīdzekļa atdrošināšanu Vispārīgo noteikumu 7.5.punktā noteiktajā kārtībā, Iznomātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apdrošināšanas līguma noslēgšanas nosūta Nomniekam paziņojumu par apdrošināšanas līguma noteikumiem, termiņu, apdrošinātāju. Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska Iznomātāja paziņojuma un/vai rēķina saņemšanas atlīdzināt Iznomātājam Transportlīdzekļa apdrošināšanas prēmiju un Soda naudu un komisijas maksājumu cenrādī minēto komisiju.
        7.7. Nomniekam ir pienākums ieverot visus Transportlīdzekļa OCTA apdrošināšanas un KASKO apdrošināšanas līgumu noteikumus (ja vien Speciālos noteikumos nav noteikts, ka KASKO apdrošināšana nav nepieciešama). Nomnieks ir atbildīgs par visiem zaudējumiem un izdevumiem, kas Iznomātājam vai tiešajām personām ir radušas dēļ tā, ka Nomnieks nav izpildījis Vispārīgo noteikumu 7.1. un 7.9.punktā noteiktos pienākumus un/vai nav ievērojis OCTA vai KASKO apdrošināšanas līguma noteikumus.
        7.8. Ja tas nepieciešams, Nomnieks pārstāv Iznomātāju attiecībās ar Apdrošinātāju un izmanto visus saprātīgos līdzekļus, lai aizstāvētu tā intereses.         
        7.9. Nomniekam ir pienākums ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā paziņot Iznomātājam par katra apdrošināšanas gadījuma iestāšanos. Paziņojumā Nomnieks norāda informāciju par apdrošināšanas gadījuma iestāšanas laiku, vietu, apstākļiem un Transportlīdzekļa bojājumiem. Vienlaikus Nomniekam pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanas ir pienākums veikt visas nepieciešamas darbības, kas noteiktas OCTA un KASKO apdrošināšanas līgumu noteikumos (ja vien Speciālos noteikumos nav noteikts, ka KASKO apdrošināšana nav nepieciešama).
        7.10. Apdrošināšanas atlīdzība pēc Iznomātāja ieskatiem tiek vai nu izmantota Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksu segšanai, vai novirzīta Līguma maksājumu segšanai. Ja apdrošināšanas atlīdzība tiek novirzīta Līguma maksājumu segšanai un tā ir lielāka par Līguma maksājumiem, ar Nomnieka rakstisku piekrišanu tā tiek novirzīta parādsaistību dzēšanai starp Nomnieku un Iznomātāju atbilstoši citiem noslēgtajiem līgumiem (ja tādi pastāv). Apdrošināšanas atlīdzības atlikumu, kas paliek pēc visu no Līguma un, ja Nomnieks tam piekritis, citiem noslēgtajiem līgumiem izrietošo Nomnieka saistību pret Iznomātāju segšanas, Iznomātājs izmaksā Nomniekam.
        7.11. Gadījumos kad Transportlīdzeklis ir bojāts un apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta vai tiek izmaksāta tādā apmērā, ka pilnībā nesedz Transportlīdzekļa atjaunošanas izmaksas, Nomniekam ir pienākums:
            7.11.1. turpināt Līguma maksājumu veikšanu;
            7.11.2. no saviem līdzekļiem veikt Transportlīdzekļa atjaunošanu un remontu, kā arī pēc Iznomātāja pieprasījuma uzrādīt Transportlīdzekli Iznomātāja izraudzītam ekspertam Transportlīdzekļa stāvokļa un veikto remonta darbu novērtēšanai.
        7.12. Ja Transportlīdzekļa zādzības, laupīšanas vai bojāejas gadījumā apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta un par to saņemts Apdrošinātāja paziņojums, tad Nomniekam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no šāda paziņojuma saņemšanas ir pienākums samaksāt Iznomātājam Transportlīdzekļa vērtību un citus maksājumus, saskaņā ar Līgumu
        7.13. Strīdi par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu vai apdrošināšanas atlīdzības apmēru neatbrīvo Nomnieku no Līgumā paredzēto saistību izpildes, tajā skaitā, no pienākuma veikt Līguma maksājumus.
8. Pušu atbildība
        8.1. Transportlīdzekļa bojāejas vai bojājumu gadījumā neatkarīgi no tā, vai Nomnieks ir vainojams par radušos bojāeju vai bojājumiem, Nomnieks sedz Iznomātājam visus tā rezultātā radušos zaudējumus un izdevumus (ieskaitot, bet ne tikai izdevumus par Transportlīdzekļa aizvietošanu, remonta darbus, kompensāciju par vērtības zudumu, nomas maksu par atlikušo minimālo nomas termiņu u.c.). Puses vienojas, ka, aprēķinot izdevumus par Transportlīdzekļa aizvietošanu, tiek pieņemts, ka zaudējumu apmērs atbilst Līguma Pielikuma Nr.1 Pamatnoteikumi 2.punktā norādītajai Transportlīdzekļa vērtībai, atskaitot Iznomātāja saņemto apdrošināšanas atlīdzību (ja tāda tiek izmaksāta).
        8.2. Iznomātājs ir tiesīgs piemērot Nomniekam sodu par šī Līguma pārkāpumiem atbilstoši Soda naudu un komisijas maksājumu cenrādim.
        8.3. Par Nomas maksājuma kavējumu Iznomātājs ir tiesīgs aprēķināt Nomniekam Nokavējuma procentus 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētās summas par katru kavēto dienu.
        8.4. Līgumā noteiktā līgumsoda, nokavējuma procentu, kā arī Līguma Pielikumā Nr.2 noteikto sodu, samaksa neatbrīvo Nomnieku no Līgumā noteikto saistību izpildes pienākuma.
9.  Līguma spēkā esamība un izbeigšana
        9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un tiek noslēgts uz Speciālajos noteikumos 4.3.punktā norādīto termiņu, ar Minimālo nomas termiņu kas norādīts Speciālo noteikumu 4.8.punktā. 
        9.2. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt, lai Nomnieks atgriež Transportlīdzekli,vienpusēji atkāpjoties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Nomniekam, ja ir iestājies kāds no zemāk norādītajiem gadījumiem:
            9.2.1. Nomnieks pilnībā vai daļēji nav veicis kādu no Līguma maksājumiem un ir pagājušas 10 (desmit) dienas kopš Līguma maksājuma apmaksas termiņa;
            9.2.2. Nomnieks izmanto Transportlīdzekli pretēji Līgumā noteiktajiem mērķiem un noteikumiem;
            9.2.3. Nomnieka tīšas vai nolaidīgas rīcības dēļ ir pasliktinājies Transportlīdzekļa tehniskais stāvoklis;             
            9.2.4. Nomnieks nav izpildījis Vispārīgo noteikumu 6.2..-5., 6.7., 6.14..-12., 6.14., 6.16., 6.17., 7.1., 7.7., 7.12..punktos minētos pienākumus un/vai nav ievērojis noteiktus aizliegumus;
            9.2.5. Nomnieks ir sniedzis Iznomātājam nepatiesu, maldinošu vai nepilnīgu informāciju un/vai dokumentus, un šādas informācijas/dokumentu sniegšana/nesniegšana ir ietekmējusi Nomnieka saistību izpildi un/vai Iznomātāja lēmumu attiecībā uz Līguma noslēgšanu;
            9.2.6. Transportlīdzeklis ir nozaudēts, nolaupīts, nozagts, pilnībā vai daļēji bojāts, iznicināts, konfiscēts, attiesāts, aizturēts, pamests, ilgstoši atstāts uz ceļa vai citādi pilnībā vai daļēji tikušas ierobežotas tā lietošanas tiesības;
            9.2.7. Transportlīdzeklis bez Iznomātāja atļaujas ir nodots lietošanā trešajai personai vai ir atsavināts vai ieķīlāt vai apgrūtināts ar jebkādiem tiesību apgrūtinājumiem;
            9.2.8. Iznomātājam ir pamatotas aizdomas, ka Transportlīdzekli var konfiscēt, attiesāt, aizturēt vai citādi pilnībā vai daļēji ierobežot tā lietošanas tiesības, Transportlīdzeklis var tikt bojāts, pilnībā vai daļēji iznīcināts, nozaudēts, nolaupīts vai nozagts;
            9.2.9. Nomnieks likumā noteiktajā termiņā nav apmaksājis piespriestos administratīvos sodus vai citus naudas sodus un maksājumus, kas attiecas uz Transportlīdzekli, vai kuru ir pienākums veikt Transportlīdzekļa vadītājam, lietotājam, turētājam vai īpašniekam;
            9.2.10. Nomnieks ir pieļāvis citu būtisku šī Līguma noteikumu pārkāpumu.
        9.3. Ja Iznomātājs vienpusēji atkāpjas no šī Līguma sakarā ar to, ka ir iestājies kāds no Vispārīgo noteikumu 9.2.punktā noteiktiem apstākļiem, Nomniekam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atbilstoša paziņojuma saņemšanas no Iznomātāja ir jāveic šādi pienākumi:
            9.3.1. jāsamaksā visi Iznomātājam pienākošie Līguma maksājumi un ar Transportlīdzekļa bojājumu, trūkumu novēršanu, Transportlīdzekļa pārņemšanu saistītās izmaksas, ja šajā Līgumā vai Iznomātāja paziņojumā nav noteikts cits termiņš attiecīgo maksājumu samaksai;
            9.3.2. jāatgriež Iznomātājam Transportlīdzeklis, tā atslēgas, Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, tehniskās apskates uzlīmi, apdrošināšanas polisi un citus dokumentus, kas saistīti ar Transportlīdzekļa lietošanu un tehnisko apkopi.
        9.4. Ja Iznomātājs sakarā ar to, ka ir iestājies kāds no Vispārīgo noteikumu 9.2.punktā noteiktiem apstākļiem, vienpusēji atkāpjas no šī Līguma pirms Līguma Minimāla nomas termiņa, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam līgumsodu- atlikuša minimāla nomas termiņa apmērā, kā arī  pienākums samaksāt atlikušo nesamaksāto Nomas noformēšanas komisiju.
        9.5. Ja Iznomātājas atkāpjas no Līguma, saskaņā ar Vispārīgo noteikumu 9.2.6.. vai 9.2.7.punktu, Nomniekam 10 (desmit) darba dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas brīža jāsamaksā Iznomātājam Transportlīdzekļa vērtība.
        9.6. Nomniekam ir tiesības atkāpties no Līguma pirms termiņa, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstveidā informējot par to Iznomātāju. Ja Nomnieks vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms Minimāla nomas termiņa, Nomniekam ir pienākums samaksāt Iznomātājam līgumsodu- atlikuša minimāla nomas termiņa apmērā, kā arī pienākums samaksāt atlikušo nesamaksāto Nomas noformēšanas komisiju.
        9.7. Nomniekam ir pienākums atgriezt Transportlīdzekli Iznomātājam ne sliktākā tehniskā un vizuālā stāvoklī un ar tādu komplektāciju, kādā Transportlīdzeklim bija pirms tā nodošanas Nomniekam, izņemot Dabisko nolietojumu. Transportlīdzekli Nomnieks atgriež nogādājot to Iznomātāja norādītājā vietā.
        9.8. Par Transportlīdzekļa Dabisko nolietojumu netiek uzskatīti tehniskie, interjera, eksterjera trūkumi un/vai defekti, kas radušies Transportlīdzekļa nepareizas lietošanas, uzturēšanas, negadījuma vai citu līdzīgu apstākļu rezultātā. Gadījumā, ja Transportlīdzeklim tiek konstatēti tādi trūkumi vai defekti, kuri nav atzīstami par Dabisko nolietojumu, Nomniekam ir pienākums pēc rakstiska Iznomātāja paziņojuma saņemšanas kompensēt tam Transportlīdzekļa vērtības samazinājuma summu, kas tiek noteikta saskaņā ar sertificēta vērtētāja atzinumu. 
        9.9. Nomniekam ir pienākums pirms Transportlīdzekļa atgriešanas Iznomātājam, atbrīvot to no savām vai trešajām personām piederošajām mantām.
        9.10. Atgriežot transportlīdzekli Iznomātājam, Puses paraksta Nodošanas aktu, kurā norāda Transportlīdzekļa odometra rādījumu (km), atslēgu un/vai drošības sistēmu vadības pulšu skaitu, Transportlīdzekļa tehniskos datus, Transportlīdzekļa virsbūves un salona stāvokli, un citu nepieciešamo informāciju par Transportlīdzekli. Ja nepieciešams Nodošanas aktam pievieno Transportlīdzekļa fotouzņēmumus. 
        9.11. Ja Iznomātājam rodas pamatotas aizdomas, ka Transportlīdzeklim var būt tādi trūkumi un defekti, kurus nav iespējams atklāt bez specializētas padziļinātas apskates, Iznomātājs Transportlīdzekli nosūta pie Iznomātāja izvēlēta pakalpojuma sniedzēja, Transportlīdzekļa specializētas padziļinātas apskates veikšanai. Ja izrādās, ka Transportlīdzeklis atbilst visiem Līguma noteikumiem (tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiem, kas attiecas uz tehnisko stāvokli un Transportlīdzekļa vērtību), izdevumus, kas saistīti ar šajā punktā paredzēto Transportlīdzekļa pārbaudi sedz Iznomātājs. Pretējā gadījumā visus izdevumus sedz Nomnieks.
        9.12. Nomas maksa par Transportlīdzekļa lietošanu tiek aprēķināta līdz dienai, kad Transportlīdzeklis ir nogādāts uz Iznomātāja norādīto Transportlīdzekļa pieņemšanas vietu un ir nodots Iznomātājam.
        9.13. Gadījumos, kad Nomnieks bez attaisnojoša iemesla nespēj atgriez Transportlīdzekli Iznomātāja norādītājā nodošanas vietā un termiņā, Iznomātājs Transportlīdzekli uz nodošanas vietu nogādā pats. Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas atlīdzināt Iznomātājam visus izdevumus, kas Iznomātājam radušies sakarā ar Transportlīdzekļa nogādāšanu uz nodošanas vietu.
        9.14. Ja Nomnieks bez attaisnojoša iemesla nespēj atgriez Transportlīdzekli Iznomātāja norādītājā nodošanas vietā un termiņā, Iznomātājam ir tiesības aprēķināt nomniekam nomas maksu par Transportlīdzekli divkārša apmērā par katru dienu līdz Transportlīdzekļa atgriešanai. Mēneša nomas maksas dienas likme tiek aprēķināta divkāršā apmērā par periodu līdz Transportlīdzekļa atgriešanai, vai brīdim, kad Iznomātājs konstatējis, ka Transportlīdzekli atgūt nav iespējams.
        9.15. Gadījumos kad Nomnieks nav ievērojis Vispārīgo noteikumu 9.7.punktā noteikto pienākumu, nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas, samaksāt Iznomātājam visus izdevumus, kas Iznomātājam ir radušies sakarā ar transportlīdzekļa atjaunošanas/ remonta izmaksām pēc Transportlīdzekļa saņemšanas no Nomnieka, un/vai atlīdzināt Iznomātājam Transportlīdzekļa vērtības zuduma summu, kas tiek noteikta ar sertificēta vērtētāja atzinumu. 
        9.16. Izbeidzot Līgumu, spēku nezaudē tā noteikumi par strīdu izšķiršanas kārtību, kā arī citi noteikumi, kuri pēc būtības regulē Pušu tiesiskās attiecības pēc šī Līguma izbeigšanas.    
10. Nomas termiņa pagarināšana
        10.1. Iznomātājam ir tiesības piedāvāt Nomas termiņa pagarināšanu, nosūtot Nomniekam informatīvu paziņojumu, kurā norādīta piedāvātā Pagarināšanas maksa. Ja Nomnieks līdz Nomas termiņa beigām nav saņēmis Iznomātāja informatīvo paziņojumu ar piedāvāto Pagarināšanas maksu, Nomniekam ir tiesības ierosināt Nomas termiņa pagarināšanu, (i) aizpildot Nomas termiņa pagarināšanas pieteikumu Mājas lapā vai Klientu apkalpošanas centrā, vai (ii) nosūtot uz Līgumā vai Mājaslapā norādīto Iznomātāja e-pasta adresi Nomas termiņa pagarināšanas pieprasījumu.
        10.2. Pēc Nomas termiņa pagarināšanas pieteikuma izvērtēšanas, Iznomātājs pieņem lēmumu par Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru, par ko informē Nomnieku. 
        10.3. Nomnieks apstiprina Nomas termiņas pagarināšanu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Iznomātāja lēmuma par Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru paziņošanas Nomniekam, no Nomnieka konta, kas atvērts Latvijā reģistrētā kredītiestādē, pārskaitot uz Iznomātāja kontu Pagarināšanas maksu un maksājuma mērķī norādot “PAGARINĀJUMS”. Ja Nomnieks nav pārskaitījis Pagarināšanas maksu Iznomātājam šajā punktā noteiktajā termiņā, Iznomātāja lēmums par Nomas termiņa pagarināšanu un Pagarināšanas maksas apmēru zaudē spēku un Nomniekam ir jāpiesakās Nomas termiņa pagarināšanai atkārtoti. 
        10.4. Iznomātājs ir tiesīgs atteikt Nomas termiņa pagarināšanu, par to informējot Nomnieku. Iznomātājam nav pienākums pamatot tā atteikumu pagarināt Nomas termiņu. 
        10.5. Nomas termiņa pagarinājums uz Iznomātāja lēmumā par Nomas termiņa pagarināšanu noteikto termiņu stājas spēkā pēc tam, kad Iznomātājs ir saņēmis Pagarināšanas maksu. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas Iznomātājs informē Nomnieku par Maksājumu grafiku.  
11. Personas datu apstrāde
        11.1. Parakstot Līgumu Nomnieks apliecina, ka ir informēts, ka Iznomātājs veiks Nomnieka personas datu apstrādi un uzglabāšanu, ar mērķiem, kas saistīti ar risku novērtēšanu, Nomnieka sniegto ziņu atbilstības patiesībai pārbaudi, klientu uzskaiti, līguma noslēgšanu, un citiem mērķiem, kas tieši saistīti ar Līguma izpildi. Nomnieks apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei un ir informēts par savam datu subjekta tiesībām (tajā skaitā tiesībām saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi; pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus; pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja tie vairs nav vajadzīgi vai nepastāv pamats to izmantošanai; konkrētos gadījumos pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi vai pārtraukt to; paust savu viedokli). Iznomātājs Nomnieka personas datu apstrādi un uzglabāšanu veiks līdz līguma izbeigšanai, pēc kā Nomnieka personas dati tiks dzēsti (izņemot datus, kas Iznomātājam ir jāsaglabā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām).
        11.2. Nomnieks piekrīt, ka Līguma izpildes nodrošināšanai Iznomātājam ir tiesības sazināties ar Nomnieku telefoniski un tajā skaitā nosūtīt īsziņas uz Nomnieka norādīto tālruņa numuru, nosūtīt elektroniskā pasta vēstules uz Nomnieka norādīto elektroniskā pasta adresi, kā arī nosūtīt vēstules uz Nomnieka norādīto adresi.
        11.3. Gadījumā, ja Transportlīdzeklis ir aprīkots ar GPS iekārtu, Nomnieks apliecina, ka piekrīt GPS iekārtas datu apstrādei. 
        11.4. Iznomātājs apliecina, ka GPS iekārtas datu apstrādes un uzglabāšanas mērķis ir saistīts tikai ar Transportlīdzekļa zādzības vai piesavināšanas riskiem, un no Līguma izrietošo Nomnieka saistību izpildes nodrošināšanai.
        11.5. Ja Transportlīdzeklis ir aprīkots ar GPS iekārtu, tad iekārta tiek uzskatīta par Transportlīdzekļa neatņemamo sastāvdaļu un Nomniekam nav tiesību patvaļīgi, bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas veikt Transportlīdzeklim uzstādītas GPS iekārtas bojāšanu, signāla slāpēšanu, atslēgšanu, demontāžu vai par uzstādīšanu uz citu transportlīdzekli.
        11.6. Ja GPS iekārta pārstāj atbilstoši darboties, Iznomātājs par saviem līdzekļiem novērš GPS iekārtas trūkumus vai aizvieto to. Gadījumā, ja GPS iekārta pārstāj atbilstoši darboties Nomnieka vainas dēļ visus izdevumus, kas saistīti ar GPS iekārtas remontu vai nomaiņu sedz Nomnieks.
12. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršana
        12.1. Jebkurš strīds vai domstarpība, kas izriet no Līguma, Pusēm ir jārisina pārrunu ceļā. 
        12.2. Ja no Līguma izrietošos strīdus vai domstarpības Pusēm nav izdevies atrisināt pārrunu ceļā, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
        12.3. Pirms prasības celšanas tiesā Nomniekam ir tiesības vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, lai panāktu strīda ārpustiesas izšķiršanu.
13. Paziņojumi
        13.1. Visi šajā Līgumā noteiktie paziņojumi ir iesniedzami Iznomātājam- vēstuļu formātā uz Iznomātāja juridisko adresi, vai elektroniskā formātā uz [email protected]; Nomniekam- vēstuļu formātā uz Speciālos noteikumos Nomnieka norādīto vai vēlāk paziņoto adresi, vai elektroniskā formātā uz Nomnieka norādīto elektroniskā pasta adresi.
        13.2. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi rakstiski paziņot Iznomātājam par Nomnieka kontaktinformācijas izmaiņām norādot aktuālos saziņas veidus ar Nomnieku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo izmaiņu spēkā stāšanās. 
        13.3. Ja Līgumā nav noteikts citādi, tad visi pušu sagatavotie dokumenti ir sagatavojami latviešu valodā un nogādājami otrai Pusei personīgi, pa pastu vēstulē, ar kurjeru vai elektronisko pastu. Iznomātājs dokumentus Nomniekam primāri nosūtīta uz  Nomnieka norādīto elektroniskā pasta adresi.
         13.4. Ja paziņojums vai cita informācija, ir nosūtīta Vispārīgo noteikumu 13.1.punktā atrunātajā kārtībā, tad uzskatāms, ka adresāts to ir saņēmis:
            13.4.1. ja tā nodota personīgi rokās pret parakstu, tad dienā, kad tā nogādāta pēc saņēmēja adreses;
            13.4.2. ja tā ir izsūtīta ar AS Latvijas Pasts pasta sūtījumu vai kurjerpastu, tad septītajā dienā no nosūtīšanas dienas;
            13.4.3. ja tā ir nosūtīta uz norādīto elektroniskā pasta adresi, tad nākamajā darba dienā.
14. Citi noteikumi
        14.1. Visa informācija, kuru viena Puse saņēmusi no otras, izpildot šo Līgumu, uzskatāma par konfidenciālu. Šāda informācija izpaužama trešajām personām tikai ar otras Puses piekrišanu, ja vien šajā Līgumā nav noteikts citādi.         
        14.2. Vispārīgo noteikumu 14.1..punktā minētais pienākums nav piemērojams attiecībā uz informāciju, kas: (i) tās atklāšanas brīdī bijusi publiski pieejama trešajām personām; (ii) minēto informāciju Puse saņēmusi no trešās personas, kura nav uzņēmusies konfidencialitātes pienākumu attiecībā pret izpaužamo informāciju; (iii) Pusei ir pienākums atklāt informāciju saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
        14.3. Iznomātāja darbību attiecībā ar patērētājiem uzrauga Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
        14.4. Nomniekam ir tiesības bez maksas no Iznomātāja saņemt savu veikto maksājumu izrakstu, kā arī saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi. 
        14.5. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Līguma Vispārīgos noteikumus, Soda naudu un komisijas maksu cenrādī noteiktus maksājumus. Informācija par izmaiņām Cenrādī un Līguma Vispārīgajos noteikumos Nomniekam tiek paziņota, izmantojot Iznomātājam pieejamos saziņas līdzekļus ar Nomnieku, vismaz 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, nosūtot Nomniekam attiecīgu informāciju par izmaiņām Cenrādī un Līguma Vispārīgajos noteikumos un jauno Cenrādi un Līguma Vispārīgos noteikumos. Ja Nomnieks nepiekrīt izmaiņām, Nomniekam ir tiesības ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dienas vienpusēji atkāpties no šī Līguma, paziņojot par to Iznomātājam. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Iznomātāja paziņojuma saņemšanas dienas Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par vienpusēju atkāpšanos no šī Līguma, tiek uzskatīts, ka Nomnieks ir piekritis Iznomātāja paziņotajām izmaiņām Cenrādī un Līguma Vispārīgajos noteikumos.
        14.6. Iznomātājs ir tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī cedēt no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām bez Nomnieka piekrišanas.
        14.7. Nomnieks nav tiesīgs pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī no Līguma izrietošos prasījumus trešajām personām bez Iznomātāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
        14.8. Ja kāds šī Līguma noteikums zaudē savu spēku vai kļūst nederīgs, pārējie šī Līguma noteikumi saglabā savu spēku. Pusēm ir pienākums mainīt jebkuru spēkā neesošu noteikumu tādā apmērā, lai tas būtu spēkā atbilstoši Līgumam un piemērojamiem normatīvajiem aktiem, negrozot pārējos Līguma noteikumus.
        14.9. Visas iepriekšējās sarunas, vienošanās un sarakste zaudē juridisko spēku ar Līguma noslēgšanas brīdi.
        14.10. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja izteikti rakstveidā un abu Pušu parakstīti, izņemot, ja šajā Līgumā ir paredzēta cita kārtība.
        14.11. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
        14.12. Puses apliecina, ka Līguma noteikumi un saturs tām ir zināmi un saprotami, un Līgums noslēgts tajā norādītajā datumā saskaņā ar Pušu brīvi - bez maldības, viltus vai spaidiem izteikto gribu.
        14.13. Puses apstiprina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības un atļaujas noslēgt šo Līgumu un izpildīt Līguma saistības.

Этот сайт использует файлы cookie. Эти файлы cookie используются в статистических и маркетинговых целях, а также для улучшения функциональности веб-сайта. Более подробная информация доступна  в политике использования файлов cookie
Принять файлы cookie
Current 2021
×
flag
+371 66 016 269
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ