PRIVĀTUMA POLITIKA

Personas datu apstrādes pārzinis – SIA “Current auto”, reģistrācijas numurs 40203228793, turpmāk – Sabiedrība.
Personas datu apstrādātājs – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētas juridiskas personas, kas Sabiedrības uzdevumā iegūst un apstrādā Klienta datus, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu Sabiedrības vārdā. Personas datu apstrādātājs veic datu apstrādi ievērojot Sabiedrības norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus pasākumus apstrādā Klientu datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Sīkāku informāciju par Personas datu apstrādātājiem Klients var saņemt vēršoties pie Sabiedrības ar rakstveida pieprasījumu.
Piemērojamie normatīvie akti - Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis); Fizisko personu datu apstrādes likums.

1. Kas ir Privātuma Politika?
1.1. Privātuma politika turpmāk – Politika sniedz informāciju par to, kā Sabiedrība vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.
1.2. Sabiedrība ir tiesīga jebkurā laikā papildināt un atjaunināt šo Politiku. Visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Sabiedrības mājaslapā www.current.lv.
1.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, Sabiedrība apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

2. Kā sazināties ar Sabiedrību?
2.1. Klients ir tiesīgs sazināties ar Sabiedrību jebkurā laikā un saņemt papildu informāciju par Klienta personas datu apstrādes darbībām, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju:
2.1.1. e-pasta adrese: [email protected].
2.1.2. telefona numurs: +371 66 016 269;
2.1.3. adrese: Zemitāna iela 9, Rīga, LV-1012;

3. Kādus personas datus apstrādā Sabiedrība?
3.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Sabiedrība, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem pakalpojumiem. Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 5.punktā norādītājiem mērķiem:
3.1.1. vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, adrese, saziņas valoda, telefona numurs, e-pasta adrese;
3.1.2. bankas dati (konta numurs, konta atlikums, darījumu vēsture);
3.1.3. personu apliecinoša dokumenta un vadītāja apliecības dati (dokumenta numurs, izdošanas datums, vieta, derīguma termiņš);
3.1.4. Pakalpojuma līguma dati (nomas maksas apmērs; pirmās iemaksas apmērs, līguma termiņš);
3.1.5. finanšu dati (ienākumu gūšanas avots/nosaukums, ienākumu apmērs, aktuālo saistību apmērs, riska novērtējums);
3.1.6. transportlīdzekļa dati (transportlīdzekļa modelis, izlaiduma gads, reģistrācijas numurs, tehniskās pases numurs, šasijas numurs);
3.1.7. dati par Klienta saistību izpildi, tai skaitā, dati par ar Klientu noslēgtajiem un izbeigtajiem līgumiem, līgumu izpildi, neizpildi vai pārkāpumiem, Klienta iesniegtajiem pieteikumiem, pieprasījumiem un sūdzībām; 
3.1.8. dati par Klienta pārvietošanos ar transportlīdzekli jeb GPS dati (braucienu maršruta dati, atrašanās vietas dati, neidentificējot Klientu kā transportlīdzekļa lietotāju);
3.1.9. Balss ieraksta dati, tai skaitā, klientu apkalpošanas tālruņu sarunu ieraksti, sarunas datums un laiks;
3.1.10. sīkdatnes (dati par Sabiedrības mājaslapas www.current.lv apmeklēšanu);
3.1.11. dati, ko Klients pats paziņojis Sabiedrībai.

4. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?
4.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Sabiedrībai apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Sabiedrības birojā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas mājaslapā www.current.lv). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Sabiedrību. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
4.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Sabiedrība varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Sabiedrību vai jau noslēgtā līguma darbības laikā.
4.3. Sabiedrības leģitīmas intereses – ievērojot Sabiedrības intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 5.punktā norādītājiem nolūkiem. Par Sabiedrības leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu mārketingu, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Sabiedrības pakalpojumu piedāvājumi, kā arī prasījuma tiesību pret Klientu neizpildītām saistībām cesija trešajām personām.
4.4. Juridisko pienākumu izpilde – Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības iestāžu likumīgiem pieprasījumiem.

5. Kādi ir personas datu apstrādes mērķi?
5.1. Sabiedrība apstrādā Klienta personas datus, lai sniegtu ilgtermiņa transportlīdzekļa nomas pakalpojumus, tai skaitā, noslēgtu un izpildītu transportlīdzekļa ilgtermiņa nomas līgumu, kā arī lai veiktu citu tiesisku personas datu apstrādi pakalpojuma līguma spēkā esamības laikā:
5.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju, t.sk., Klienta maksātspējas pārbaudei Kredītinformācijas biroju uzturētajās datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības;
5.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
5.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
5.1.4. Klienta informēšanai par citiem pakalpojumiem;
5.1.5. jaunu produktu vai pakalpojumu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
5.1.6. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Sabiedrības klientu statistisko datu apstrāde;
5.1.7. Sabiedrības iekšējo procesu veidošanai un uzturēšanai, lai nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā;
5.1.8. nodrošināt transportlīdzekļa drošību pret zādzību/piesavināšanos un saņemt paziņojumus par transportlīdzekļa izbraukšanu ārpus atļautās teritorijas;
5.1.9. prasījuma tiesību pret Klientu cesijai (to piedāvāšana cedēšanai potenciālajiem investoriem) un finansējuma piesaistīšanai.
5.2. Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
5.2.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datubāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus pakalpojumus;
5.2.2. Sabiedrības tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam apsveikumus vai novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu pakalpojumu izveidei.

6. Ar ko Sabiedrība tiesīga koplietot Klienta personas datus?
6.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumu, Sabiedrība ir tiesīga koplietot Klienta personas datus ar:
6.1.1. Sabiedrības partneriem, vai pakalpojumu sniedzējiem, kas iesaistīti Klientam sniegto pakalpojumu nodrošināšanā;
6.1.2. cesionāriem, lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Sabiedrībai ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem;
6.1.3. parādu piedziņas pakalpojumu sniedzējiem, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem;
6.1.4. arhivēšanas, pasta  un citu pakalpojumu sniedzējiem;
6.1.5. apdrošināšanas sabiedrībām;
6.1.6. auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem un revidentiem;
6.1.7. tiesām, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērināta notāra birojiem, maksātnespējas administratoriem.
6.2. Sabiedrībai ir pienākums sniegt informāciju par Klienta personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem, vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
6.3. Sabiedrība nenodod Klienta personas datus valsts iestādēm vai trešajām personām bez tiesiska pamata. Deleģējot atsevišķas Sabiedrības funkcijas personas datu apstrādātājiem, Sabiedrība apņemas garantēt atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka Klienta personas datu apstrādātājs ievēro drošības standartus, kas nav zemāki par Sabiedrības noteiktajiem drošības standartiem.
6.4. Nododot Klienta datus trešajām personām vai sadarbības partneriem, Sabiedrība nodrošina, ka tiek nodots tikai nepieciešamais datu apjoms.
6.4.1. Sabiedrība var nodot Klienta personas datus sekojošām personām:

  • AB TF Bank
  • AS MOGO
  • AS Nord Līzings
  • AS Primero Finance
  • SIA Finto Capital
  • SIA Holm Bank Latvia
  • SIA Inbank Latvia
  • SIA Nordic finance

7. Kāds ir personas datu apstrādes laiks? 
7.1. Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:
7.1.1. kamēr Klienta dati ir nepieciešami Sabiedrības leģitīmo interešu ievērošanai.
7.1.2. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;
7.1.3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
7.1.4. kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Klients vai Sabiedrība var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
7.1.5. tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais Līgums;
7.2. Kad tiek sasniegts datu apstrādes mērķis un izbeidzas minētie apstākļi, Klienta personas dati tiek dzēsti vai anonimizēti.
Sabiedrība apstrādā Identifikācijas datus, Līguma datus, Transportlīdzekļa datus, Finanšu datus un Datus par apstākļiem saistībā ar saistību izpildi.

8. Kā Sabiedrība iegūst Klienta personas datus?
8.1. Sabiedrība iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
8.1.1. iegādājas un izmanto Sabiedrības pakalpojumus;
8.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Sabiedrības;
8.1.3. jautā Sabiedrībai plašāku informāciju par Klienta izmantoto pakalpojumu, vai sazinās ar Sabiedrību saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
8.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
8.1.5. apmeklē vai pārlūko Sabiedrības mājaslapu;
8.2. Sabiedrība var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.) vai pastāv cits datu apstrādes pamats.

9. Kas ir sīkdatnes un kā Sabiedrība var tās apstrādāt?
9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Sabiedrības interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Sabiedrības mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu.
9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
9.4. Sabiedrības uzturētā vietne izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt Sabiedrības mājaslapu www.current.lv, sadaļu “Sīkdatņu politika”.

10. Kā Sabiedrība aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?
10.1. Sabiedrība nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Sabiedrība izmanto mūsdienu tehnoloģijas, un ievieš tehniskas un organizatoriskas procedūras un programmatūras, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
10.2. Sabiedrība rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Sabiedrības vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Sabiedrības pilnvarojumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem mērķiem.
10.3. Sabiedrība neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Sabiedrības, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

11. Kādas ir Klienta tiesības?
11.1. Vērsties pie Sabiedrības datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi un to aizsardzību. Sabiedrības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected].
11.2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, kā arī īstenot tiesības iebilst pret apstrādi un pieprasīt datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var kādā no šiem veidiem:
11.2.1. rakstveida formā klātienē klientu apkalpošanas centros, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
11.2.2. nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi [email protected];
11.3. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
11.4. Sabiedrība atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā veidā, ja tas ir tehniski iespējams, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
11.5. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai situāciju atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Tālr.: 67223131, E-pasts: [email protected].
11.6. Jebkuru piekrišanu savu personas datu apstrādei Klients var dot Sabiedrības interneta vietnēs, pakalpojumu pieteikšanas formās, zvanot uz Sabiedrības zvanu centru vai klātienē Sabiedrības birojā.
11.7. Dotā piekrišana personalizētu un/vai vispārīgu komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz to atsaukumam.
11.8. No dotās piekrišanas Paziņojumu saņemšanai var jebkurā laikā atteikties kādā no šādiem veidiem:
11.8.1. nosūtot e-pastu uz adresi [email protected];
11.8.2. zvanot uz klientu apkalpošanas centru +371 66 016 269;
11.8.3. klātienē Sabiedrības telpās to darba laikā.
11.9. Sabiedrība pārtrauc Paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.
11.10. Jebkuras piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Tāpat aicinām ņemt vērā, ka atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, kur tās pārtraukšana vai turpināšana nav atkarīga no Klienta piekrišanas.

Этот сайт использует файлы cookie. Эти файлы cookie используются в статистических и маркетинговых целях, а также для улучшения функциональности веб-сайта. Более подробная информация доступна  в политике использования файлов cookie
Принять файлы cookie
Current 2021
×
flag
+371 66 016 269
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ